<1allow_dulplicate_ip_register>yes yes no no yes no no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 yes 0 no yes no no no 80 80 6 utf-8 123 Bao tri 15' 1 198.100.154.63 yes 1406073721 no 0 F j, Y 70 no no 0 yes no yes no yes no no no yes yes no no yes no no yes yes yes no no no 10 no 10 0 yes 0 0 10 vn 0 yes 5 no no no 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no yes no no yes yes no no no yes yes no yes no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes yes no yes no yes yes no no yes yes no yes yes no yes no yes yes yes no no yes yes no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no no no no no no no no no yes yes no yes no yes yes yes yes yes yes yes no no no no no no no yes no no no yes yes no no yes no yes yes no no no no no yes yes no yes no yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no yes yes no no yes no yes yes no no no no no yes no no yes no yes yes yes no yes yes yes no members/ 100 7 0 0 5000 yes yes no no yes yes yes yes no no 0 no no no yes no no no no yes no yes no yes yes yes yes yes no yes no no 11 no #00ff00 #0000ff #00ffff #00ffff 50 #ffff00 #ffff00 120 #000000 http://up.ssc.vn/images/255d7e3b1de1c29eb32c1daca.jpg #ff00ff #00ff00 #00ff00 #ff00ff #ff0000 #9933ff #ff00ff #ffff00 #00ff00 12 http://up.ssc.vn/images/693bannerokok.png <font color="#00ffff" size="20">Web Tuyen Quản Lý Làm Viêc Thời Gian Online nhiều Biết Cầm Míc Ký Tên Stina_Tuan </font> 10 #000000 #00ff00 #00ff00 #00ff00 #ffff00 #00ff00 #000000 #ffffff 0 #00ff00 #00ffff #00ff00 #ff00ff #00ff00 #00ff00 #00ff00 #00ff00 yes yes #0000ff #00ff00 #00ff00 #00ff00 #00ff00 #00ff00 #00ff00 #00ff00 #ff0000 #ff0000 members/thumbnails/ no no 1406073721 no 40 0 0 0 phuc1phuc2phuc3phuc4phuc6 2.6.0 no 290 290 h_phuc.info@yahoo.com .::PhaLeChat::.