no no yes yes yes no gif,jpg,jpeg,png,txt,rtf,doc,pdf,csv,zip,mp3 yes 0 no yes no no yes 80 80 6 utf-8 minh4 Đã hoạt đông trở lại.. YH: boy_condon_8711 1 149.202.83.83:22935 yes 1448928443 yes 0 F j, Y 70 19 no no 0 yes no yes no yes no no no yes yes no yes yes yes no no no no yes no no 10 no 10 0 yes 20 0 10 vn 15 yes 0 no no no _blank 200 50 50 0 300 400 50 no no md5 no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes no no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no no yes no no yes no yes yes no no yes yes no yes no no yes no yes yes yes no yes no yes no yes yes yes no yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no yes no no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no yes yes no no yes no yes yes no no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes no yes yes yes no no no no no no no yes no no no yes yes no no yes no yes yes no no yes yes yes yes no yes yes yes yes yes yes no yes yes yes yes members/ 100 7 0 0 5000 no yes no Mua VIP yes http://phalechat.com/napthe _blank Nạp Thẻ yes yes yes /dangky.php yes no no 0 yes no no yes no no no no yes yes no yes yes yes yes no yes no yes no no 44 no #ff00ff #ffff00 50 #ffff00 110 http://photo.ssc.vn/images/440Hinhnendl.jpg #ff00ff #ffff00 #00ffff #ff00ff #ffff00 #ff0066 #cccccc #ffff00 #00ff00 #ffffff #00ffff 12 0 0 #ffff00 http://photo.ssc.vn/images/131baner200.png <b><font color="#ffff00" size="14"> MẾN CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT ONLINE VUI VẺ TẠI PHALECHAT.COM 10 #ffff00 #ff00ff 0 #ff00ff #cc00cc #ff00ff 0 <b><font color="#ffff00" size="14"> ☜♥☞ Wellcome To ๖ۣۜPha๖ۣۜLe๖ۣۜChat.Com mến chào các bạn đã đến với welsite ☜♥☞.. ๖ۣۜWed chúng tôi sẽ mang lại cho các bạn một sân chơi thoải mái, vui vẻ, sau những giờ căng thẳng làm việc - ☜♥☞ ๖ۣۜWed đang tuyển quản ly' mc va` kéo mem lam` việc nhiệt tình với wed .có thời gian thường xuyên onl ☜♥☞ QUY ĐỊNH CỦA WED ☜♥☞ ۩ ๖ۣۜPhần Quản Lý. - ☜♥☞ không đá chester vô cớ. Mỗi tuần quản lý phải có mặt đầy đủ để họp 1 lần.. - ☜♥☞ không được chửi bậy,nói tục ở room 9 .không được chửi diễn viên và mc khi đang làm game .. - ☜♥☞ Anh em quản lý phải hòa đồng với nhau ,tránh mâu thuẩn nội bộ để tránh những việc không đáng tiếc ۩ ๖ۣۜPhần Chester. - ☜♥☞ Không được sút phạm diễn viên và míc, không được nói tục ở room 9. - ☜♥☞ Không được lôi kéo những thành viên khác, nếu phát hiện sẽ bị xóa ních và bị cấp IP - ☜♥☞ Chester thường xuyên online, tích cực kéo men sẽ được tặng VIP vĩnh viễn miễn phí . - ☜♥☞ ๖ۣۜWelsite đang bán điểm bán víp vĩnh viễn đổi car đt, chữ màu tĩnh và động. ☜♥☞ Mọi chi tiết xin liên hệ : -----Mr-YangBi----- ---GẤU XINH--- xin cám ơn ☜♥☞ ஜ۩۞۩ஜ..Chúc các bạn online vui vẻ ..ஜ۩۞۩ஜ #ff00ff #ffff00 #ffff00 #ffff00 #ff00ff #ff00ff yes yes #00ff00 #ffff00 #ffff00 #ff00ff #ff00ff #ffff00 #ff00ff #ff00ff #ffff00 #ffff00 #ffff00 #ffff00 #ffff00 #00ff00 #ffff00 #ffff00 #ff00ff #ffff00 #ff00ff #ffff00 members/thumbnails/ no no 1448928443 no 40 0 0 0 phuc1phuc2phuc3phuc4 2.6.0 yes 270 270 h_phuc.info@yahoo.com .::GAU XINH XI XON ::.